NASTAVLJA SE SARADNJA PIROTA I KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA 01032021

Rekon­struk­ci­ja zgra­da osnovnih {kola Sveti Sava i 8. sep­tem­bar, ure|enje kanala Rogoz, samo su neki od zna~ajnih infra­struk­turnih pro­jeka­ta koji su posled­njih god­i­na real­i­zo­vani u Piro­tu. To je ura|eno kroz sarad­nju sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Srbi­je. Pre neko­liko dana odr‘an je sas­tanak pred­stavni­ka lok­lane samouprave i ove Kance­lar­i­je. Gov­o­rilo se o dosada{njoj sarad­nji, ali i o pro­jek­ti­ma koji }e se tek realizovati.