NAGRAĐENI AUTORI NAJBOLJIH KRATKIH PRIČA NA KONKURSU DOMA KULTURE 27022021

Zbog pan­demi­je, ovogodi{nji Salon knjige i grafike odr‘ava}e se u seg­men­ti­ma u skladu sa epidemiolo{kim mera­ma. Dodela nagra­da autori­ma najboljih rado­va na ovogodi{njem konkur­su za kratku pri~u orga­ni­zo­vana je min­u­log viken­da u klubu Doma kulture.