MEDICINSKI DEO KRIZNOG ŠTABA PREDLAŽE POLICIJSKI ČAS I VANREDNO STANJE 01032021

Med­i­cin­s­ki deo republi~kog Kriznog {taba predlo‘io je na dana{njoj sed­ni­ci uvo|enje poli­ci­jskog ~a{a i vanrednog stan­ja, rekao je pokra­jin­s­ki sekre­tar za zdravst­vo Zoran Gojkovi} posle sed­nice. Pre­ma nje­gov­im re~ima odlu­ka }e biti done­ta u nared­na dva dana. Gojkovi} je istakao da med­i­cin­s­ki deo [taba sma­tra da je to najcel­ishod­ni­ji na~in da se u sedam do deset dana sman­ji broj zara‘enih i da zat­varan­je vide kao jedi­no mogu}e re{enje prob­le­ma, s obzirom na epidemiolo{ku situaci­ju. Ograni~enje radnog vre­me­na poje­dinih objeka­ta nema o~ekivane efek­te u bor­bi pro­tiv {iren­ja virusa, ocen­ju­je Gojkovi}, jer }e, kako ka‘e, i tada biti ku}nih ‘urki, {to mo‘e da se kontroli{e samo uvo|enjem poli­ci­jskog ~asa. Doda­je, da ne ‘ele da ulaze u to kakve bi ekonomske posledice iza­z­vale takve mere i da }e adek­vat­na odlu­ka biti done­ta na nared­nom sas­tanku kada se obave razli~ite kon­sultaci­je. Istakao je da se na sed­ni­ci raz­go­var­alo i o mogu}em poo{travanju kazni za kr{enje va‘e}ih mera. Najve}i prob­lem je, ka‘e Gojkovi}, da se uspe{no sprovede vakci­naci­ja kada se pove}ava broj obolelih.