”DRUGA STRANA” PREMIJERNO U SREDU I ČETVRTAK 01032021

”Dru­ga strana” je naziv nove pred­stave Nar­o­dnog pozori{ta Pirot. Bi}e orga­ni­zo­vane dve pre­mi­jere, u sre­du i ~etvr­tak, od 19 sati. Glumac Milan Nakov ovom pred­stavom obele‘ava 20 god­i­na rada.