COLIĆ: NEOPHODAN BRŽI RAZVOJ KULTURNE I EKONOMSKE SARADNJE SRBIJE I KINE 01032021

Zahvaljuju}ći sarad­nji Kine i zemal­ja cen­tralne i istoč~ne Evrope i ini­ci­ja­tivi „Pojas i put“, kineske firme su veo­ma prisutne u Srbi­ji, prven­stveno u izgrad­nji infra­struk­ture. Tim povodom na Pravnom fakul­te­tu u Beogradu, odr‘an je sas­tanak o ini­ci­ja­tivi za razvoj kul­turne i ekonomske sarad­nje izme|u Srbi­je i nar­o­dne Repub­like Kine. Sas­tanku su pris­ustvovli pred­stavni­ci Pravnog fakul­te­ta, Vrnja~ke Ban­je i zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}.