RENOVIRANA ZGRADA DOMA KULTURE U BABUŠNICI

Ren­ovi­rana je zgra­da Doma kul­ture u Babu{nici. Rekon­stru­isana je kot­lar­ni­ca i ure|en glavni hol ove ustanove. Vred­nost rado­va je 146.000 evra. 

Pro­jekat je real­i­zo­van uz podr{ku Evropske uni­je i Vlade Srbi­je, kroz pro­gram EU PRO, s cil­jem da gra|ani Babu{nice ima­ju mes­tu za dru{tveni i kul­turni ‘ivot, navo­di se u saop{tenju EU PRO programa. 

Predsed­ni­ca Op{tine Babu{nica Ivana Stoji~i} rekla je da je, uz pomo} Evropske uni­je, prethod­nom sanaci­jom fasade i zamenom sto­lar­i­je pobolj{ana ener­get­s­ka efikas­nost. Pro­jekat je dodat­no zna~ajan i zbog toga {to pod istim krovom rade i Nar­dona bib­liote­ka i Turisti~ka orga­ni­zaci­ja Babu{nice, navo­di Stoji~i}eva.

Direk­tor­ka Doma kul­ture Valenti­na Nikoli} Radi­vo­jev istak­la je da je radovi­ma kom­ple­ti­rana adaptaci­ja objek­ta u kome se odvi­ja kul­turni ‘ivot op{tine.

Ova op{tina je krovnu kon­struk­ci­ju zgrade Doma kul­ture rekon­stru­isala uz podr{ku Min­istarst­va kul­ture. Sred­stvi­ma iz op{tinskog bud‘eta je opreml­je­na sala. 

Kroz pro­gram Swiss PRO koji podr‘ava Vla­da [vaj­carske Op{tina Babu{nica priprema Pravil­nik o upravl­jan­ju i kori{}enju objek­ta, navo­di se u saop{tenju.