KROZ SARADNJU PIROTA SA KANCELARIJOM ZA JAVNA ULAGANJA REALIZOVANI PROJEKTI VREDNOSTI 660 MILIONA DINARA

U Grad­skoj upravi Pirot odr‘an je sas­tanak sa pred­stavnici­ma Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma. Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} je zado­vol­jan dosada{njom sarad­njom za koju je sig­u­ran da }e se nastaviti. 

Do sada su u Piro­tu kroz ovu sarad­nju real­i­zo­vani pro­jek­ti vred­nos­ti oko 660 mil­iona dinara, navo­di se u saop{tenju iz kabi­ne­ta gradona~elnika.

U toku je prva faza rekon­struk­ci­je zgrade Op{te bol­nice Pirot. Pri­or­itet u kratkoro~nom roku je zavr{etak kom­pletne rekon­struk­ci­je, nakon zavr{etka glavnog pro­jek­ta, navo­di se u saop{tenju.

Na sas­tanku se raz­go­var­alo i o drugim va‘nim pro­jek­ti­ma za Pirot.