JP KOMUNALAC OBELEŽAVA 60 GODINA POSLOVANJA

JP Komu­nalac danas obele‘ava 60 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Tim povodom odr‘ana je kon­fer­en­ci­ja za medi­je na kojoj je bilo re~i o poslo­van­ju i planovi­ma Komu­nal­ca za ovu god­inu.