JOŠ UVEK NEIZVESNA FORMA ODRŽAVANJA OVOGODIŠNJEG SAJMA KNJIGA

Praznik knjige u feb­ru­aru tradi­ci­ja je u Piro­tu koja tra­je du‘e od dve deceni­je. Jo{ uvek se ne zna u kojoj for­mi }e Salon knjige i grafike biti odr‘an ove godine. To zav­isi od epidemiolo{ke situaci­je i aktuel­nih mera pre­ven­ci­je. Zavr{en je konkurs za kratku pri~u.