EVROREGION NIŠAVA U PROJEKTU PODRŠKE TURIZMU

Evrore­gion Ni{ava ve} god­inu dana u~estvuje u pro­jek­tu „‘’Podr{ka preduzetniš{tvu i pro­mo­visan­je turisti~kih uslu­ga”. Pro­jekat se real­izu­je u part­ner­stvu sa op{štinom Vidin i Kul­turn­im cen­trom „”Bratstvo1869’’ iz ]ustendi­la iz Bugarske.