ZZJZ: JOŠ 18 OSOBA POZITIVNIH NA KORONA VIRUS U OKRUGU

U Pirot­skom okrugu korona virus potvr|en je kod jo{ 18 oso­ba, od toga je 12 oso­ba iz Piro­ta, 3 iz Bele Palanke,2 iz Dim­itro­vgra­da i jed­na iz Babu{nice,saop{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na‘alost u Op{toj bol­ni­ci Pirot jed­na oso­ba je izgu­bi­la bitku sa kovid infek­ci­jom. Na PCR anal­izu u Ni{ posla­to je jo{ 28 bri­se­va. Sva lica potvr|ena na kovid su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 36 lica,a ukin­u­ta za 13. U posled­njih dese­tak dana, ka‘u u Zavo­du, reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi zara‘enih u~enika u {kola­ma. Ta odel­jen­ja se pre­vode na online nas­tavu. Tako|e reg­istru­ju se i oboleli po povrat­ka sa zimovan­ja. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 100 pre­gle­da, od kojih 35 prvih i 65 kon­trol­nih . U Op{toj bol­ni­ci Pirot na le~enju su 24 paci­jen­ta. Najvi{e iz Piro­ta 14, 6 iz Dim­itro­vgra­da, jed­na oso­ba iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke. Pre­ma podaci­ma Zavo­da, od po~etka vakci­naci­je u okrugu su vakcin­isane 11.094 osobe. 

Vi{e od 3.500 novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja u posled­njem preseku 

Posled­nji podaci Min­istarst­va zdravl­ja pokazu­ju da je kod 3.588 oso­ba lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno pris­ust­vo virusa korona od 15.074 testi­rana. Pre­minu­lo je 15 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 3.832-oje lju­di. Na res­pi­ra­tori­ma su 153 osobe.