PIROT U PROJEKTU “BORBA PROTIV NASILJA SISTEMSKI POČINJE NA LOKALU”

Nasil­je je goru}i dru{tveni prob­lem. Od po~etka pan­demi­je stopa nasil­ja u porod­i­ci je pove}ana. Pre­ven­ci­ja i bor­ba pro­tiv ove vrste nasil­ja tema je pro­jek­ta beograd­skog fon­da za politi~ku izuzetnost. Pirot je jed­na od pet lokalnih samoupra­va u koji­ma }e se real­i­zo­vati ovaj pro­jekat. U Grad­skoj upravi danas je odr‘an kon­sul­ta­tivni sas­tanak.