ODRŽANA SEDNICA OO SAMOSTALNOG SINDIKATA

U sali Grad­skog ve}a Samostalnog sindika­ta danas je odr‘ana sed­ni­ca Okru‘nog odb­o­ra zaposlenih u stam­beno ‑komu­nal­noj delatnosti.