KULTURNO NASLEĐE NA OKO 200 FOTOGRAFIJA

Zavr{en je ovogodi{nji konkurs (Ne)briga o kul­turnom nasle|u. Progla{eni su najbolji radovi, a dodela nagra­da i izlo‘ba fotografi­ja bi}e orga­ni­zo­vana u skladu sa epidemilo{kom situaci­jom. Ide­ja je da to bude u Mom~ilovom gradu u maju.