UMETNOST KATARINE SLAVINSKI

Kata­ri­na Petro­vi} iz poz­nate pirotske porodice Slavin­s­ki je umet­nik amater. Po~ela je da sli­ka kada je imala 40. god­i­na, a do sada je naslikala oko 350 sli­ka. U svo­joj kolek­ci­ji ima i vi{e od 250 ukras­nih pred­meta. Nada se da }e naredne godine izlo‘bom obele‘iti 30 god­i­na umetni~kog rada.