PREDSTAVLJENA SIVA KNJIGA BIROKRATSKIH PROCEDURA NALED‑a

NALED svake godine izda­je Sivu knjigu birokratskih pro­ce­du­ra u kojoj se ukazu­je na pre­poruke za sman­jen­je birokrati­je i mogu}a re{enja. Na tradi­cional­noj kon­fren­ci­ji NALED‑a o ekonom­skim refor­ma­ma pris­ustvo­vali su, pored ostal­ih, min­istri u Vla­di, predsed­ni­ca Vlad, Ana Brn­abi}, ambasadori i pred­stavni­ci lokalnih samoupra­va i privrede. U UO NALED‑a je gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.