PEGLANA KOBASICA STAJADINOVIĆ NAJBOLJI NOVI PROIZVOD OD MESA U TURSKOJ

Na takmi~enju za najbol­je nove proizvode (Best new prod­ucts) koje je odr‘ano u Man­isi u Turskoj prvo mesto osvo­ji­la je pirot­s­ka peglana koba­si­ca Ninosla­va Stojadinovi}ać iz Piro­ta zajed­no sa su{enim mesom od lososa iz Norve{ke. O daljoj pro­mo­ci­ji ovog pirot­skog delikate­sa, za na{u tele­viz­iju gov­ori Ninoslav Stojadinovi}.