MRAZ DELIMIČNO OŠTETIO STRNA ŽITA

Niske jutarn­je tem­per­a­ture delimi~no su o{tetile ozi­ma str­na ‘ita, ka‘u stru~njaci. Oni pro­cen­ju da su use­vi posle duge jeseni imali vre­me­na da se pripreme za zimske uslove i da ima­ju poten­ci­jal za pri­nos. Sr|an Vidanovi}, save­to­davac PSSS ka‘e da otpornost strnih ‘ita ne zav­isi samo od vre­men­skih uslo­va, ve} i od biljne vrste, min­er­alne ishrane i faze razvoja.