ZAVRŠEN 18. KONKURS (NE)BRIGA O KULTURNOM NASLEĐU

Najbol­ja fotografi­ja na 18. konkur­su (Ne)briga o kul­turnom nasle|u je fotografi­ja pod nazivom ”[kola u Pakle{tici” auto­ra Milana Pe{i}a iz Pirota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Sto{i} je za fotografi­ju ”Berberin iz Zaje~ara” dobi­la drugu nagradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sni­matelj TV Pirot Dejan Denkovi} je za fotografi­ju ”Vra­ta stare bol­nice” dobio tre}u nagradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohval­jeni su radovi Nade Mr{i} iz Zren­jan­i­na, Mil­jane Man~i} iz Piro­ta i Vere Tri~kovi} iz Piro­ta. Na ovogodi{njem konkur­su Muze­ja Poni{avlja u~estvovalo je 29 auto­ra iz cele Srbi­je sa oko 200 fotografi­ja. O najboljim radovi­ma odlu~ivala je komisi­ja u kome su bili Tati­jana Kara­novi}, Alek­san­dar ]iri} i Dra­gana Brankovi} koja je i predsed­ni­ca ‘iri­ja. Dodela nagra­da i izlo‘ba rado­va bi}e orga­ni­zo­vane u skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom, saop{teno je iz Muze­ja.