VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 13 OSOBA IZ OKRUGA

U Pirot­skom okrugu korona virus potvr|en je kod jo{ 13 oso­ba — 9 oso­ba iz Piro­ta, 1 iz Bele Palanke i 3 iz Dim­itro­vgra­da, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR anal­izu danas su posla­ta 34 brisa. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 132 pre­gle­da, dup­lo vi{e prvih nego kon­trol­nih, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot na le~enju je 26 paci­je­na­ta. Stru~njaci epidemiolo{ku situaci­ju u Dim­itro­v­gradu ocen­ju­ju kao nesig­ur­nu, ali sta­bil­nu, a u Beloj Palan­ci, Piro­tu i Babu{nici kao nesig­ur­nu sa ten­den­ci­jom pogor{anja i apelu­ju da se ona mo‘e dr‘ati pod kon­trolom samo po{tovanjem mera pre­ven­ci­je i masovnom vakci­naci­jom. Pre­ma podaic­ma Zavo­da od po~etka vakci­naci­je u okrugu je vakcin­isano 10.414 oso­ba.

Pre­minu­lo 15 oso­ba od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji, reg­istrovano 3.257 novoobolelih

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je 15 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a reg­istrovano je jo{ 3.257 novooboelih od 15.000 testi­ranih oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 157 paci­je­na­ta, dok je ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vano 3.727 oso­ba.