PRIJAVA ŠTETE OD POPLAVA GRADSKOJ UPRAVI DO 3. MARTA

Gra|ani Piro­ta, ~ija su doma}instva o{te}ena tokom jan­u­arskih popla­va, mogu da pri­jave {tetu preko Gradske uprave. Pri­javlji­van­je {tete je do 3. mar­ta.