POTRAGA ZA SEDAMNAESTOGODIŠNJOM DEVOJKOM JOŠ UVEK TRAJE

Sedamnaestogodi{nja devo­j­ka iz oko­line Piro­ta, {etaju}i sa dru­gari­com pored Keja, ju~e posle 14 sati se okl­iznu­la i pala u Ni{avu, potvr|eno je na{oj medi­jskoj ku}i u Poli­ci­jskoj upravi Pirot. Poli­ci­ja i pri­pad­ni­ci Sek­to­ra za vanredne situaci­je od ju~e pretra‘uju kori­to Ni{ave. Nji­ma su se danas priklju~ili i ronio­ci iz Beogra­da. Pretra‘uje se potez nizvod­no od @elezni~kog mosta.