POMOĆ SINDIKALCIMA TIGAR TYRESA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA

Pode­lom higi­jen­skih pake­ta kom­pani­ja Tigar Tyres nas­tavi­la je da poma‘e svo­je zapos­lene koji su u jan­u­arski­jm poplava­ma pretr­peli {tetu.