NOVAC OD ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ZA REALIZACIJU BROJNIH PROJEKATA

Min­istarst­vo pravde Srbi­je je {estu god­inu zare­dom raspisa­lo konkurs za dodelu sred­sta­va priku­pljenih po osnovu odla­gan­ja krivi~nog gonjen­ja. Ovogodi{nji konkurs otvoren je do 25. feb­ru­ara. Min­ulih god­i­na sred­st­va su po ovom javnom pozivu dobi­jale i ustanove iz okru­ga.