NINOSLAV STOJADINOVIĆ : PEGLANA KOBASICA PRVA NA TAKMIČENJU U TURSKOJ

Na takmi~enju za najbol­je nove proizvode (Best new prod­ucts) koje je odr‘ano u Man­isi u Turskoj prvo mesto osvo­ji­la je pirot­s­ka peglana koba­si­ca “Ninosla­va Stojadinovi}ać” iz Piro­ta zajed­no sa su{enim mesom od lososa iz Norve{ke, Dru­go mesto po oceni ‘iri­ja zazuzeo je diml­jeni losos iz Irske, a tre}e koba­si­ca od gove­dine i ze~etine sa Kipra.Prezentacija Ninosla­va Stojadinović}a je tra­jala vi{e od sat vre­me­na. Pred­stavl­jen je rani­je sniml­jen mater­i­jal o koba­si­ci i izjave kom­petet­nih stru~njaka iz ove oblasti. Odr‘ana je i prezentaci­ja Piro­ta. Na takmi~enju u ovom turskom gradu prezen­to­vano je 11 proizvo­da koji su pro{li hemi­jsku anal­izu i anal­izu sas­ta­va. Prezentaci­je proizvo|a~ča prati­lo je pedese­tak pred­stavni­ka raznih saj­mo­va, man­i­festaci­ja i svet­skih orga­ni­zaci­ja. Sto­jadi­novi} isti~e da je dobio poziv “FMI” aso­ci­jaci­je za prezen­to­van­je Pirotske peglane koba­sice “Sto­jadi­nović”}, koja orga­nizu­je slič~no takmič~enje u maju u Sakra­men­tu u Sjed­in­jen­im Ameri~kim Dr‘avama. Poziv je sti­gao i od Jae-Kia iz Seu­la u Ju‘žnoj Kore­ji gde se tako|e odr‘ava veliko gas­tronom­sko takmi~čenje.