KOPIJA IKONE BOGORODICE ODIGITRIJE U PIROTSKOJ GALERIJI

Osim plani­ranih izlo‘bi godi{njim planom i pro­gramom u Galer­i­ji ^edomir Krsti} izla‘u se i indi­vid­u­al­na umetni~ka dela. Ovih dana pose­ti­o­ci mogu vide­ti kopi­ju ikone Bogorodice Odig­itri­je auto­ra Antoni­ja Milo{evi}.