ŽENSKA OSOBA UPALA U NIŠAVU, U TOKU PRETRAGA KORITA

Mla|a ‘ens­ka oso­ba upala je u Ni{avu oko 14 sati na pros­toru oko @elezni~kog mos­ta, potvr|eno je TV Pirot u PU Pirot. Pri­pad­ni­ci Sek­to­ra za vanredne situaci­je i poli­ci­je su na terenu i pretra‘uju kori­to Ni{ave nizvod­no od gra­da, tragaju}i za njom.