U SRBIJI SKORO 3000 NOVOZARAŽENIH, PREMINULO 14 OSOBA

Od posled­i­ca korona virusa u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 14 oso­ba, objavl­jeno­je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja covid19.rs. Reg­istrovano je jo{ 2.956 obolelih od kovi­da-19. Pre­ma zvani~nim podaci­ma testi­rane su 12.054 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma su 153 paci­jen­ta, dok je ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vana 3.641 oso­ba.