KOŠARKAŠI ISPUSTILI POBEDU U KRAGUJEVCU

Ko{arka{i Piro­ta sino} su u Kragu­jevcu bili nado­mak pobe­de pro­tiv Radni~kog, na‘alost pora‘eni su u produ‘etku. U rubri­ci Sport­s­ki vikend o odbo­j­ci i priprema­ma pirot­skih ”zona{a” za nas­tavak prven­st­va.