JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA CNC OPERATERE I MAGACIONERE

U okviru pro­jek­ta Znan­jem do posla, raspisani su javni pozivi za mlade za obuku na rad­nom mes­tu za zan­i­man­ja CNC oper­ater u tek­stil­noj indus­tri­ji i mag­a­cioner. Obuke polazni­ka }e se orga­ni­zo­vati u sarad­nji sa kom­pani­ja­ma Lis­ca u Babu{nici i Marmil u Pirotu.Teorijska i prakti~na obu­ka za CNC oper­atere }e tra­jati tri mese­ca. Uz pomo} iskus­nih men­to­ra iz Licse petoro polazni­ka }e se upoz­nati sa radom CNC ma{ine i radi­ti na pomenu­toj ma{ini. U Kom­pani­ji Marmil petoro mladih }e se se tokom dvomese~ne obuke obu~avati za zan­i­man­je mag­a­cioner. Tokom obuke polazni­ci za oba zan­i­man­ja dobija}e naknadu a najbolji }e dobiti pri­liku za zaposlenje.Pravo u~e{}a za oba zan­i­man­ja ima­ju neza­pos­lene osobe starosti od 18 do 35 god­i­na ako pri­pada­ju osetljivim kategorijama.Rok za pri­javlji­van­je je 15 dana. Pri­javlji­van­je je u Job info cen­tru u Piro­tu u Bogo­javl­jen­skoj uli­ci broj 3. Dodatne infor­ma­ci­je mogu da se dobi­ju na broj tele­fona 010/501–820 ili mejlom jobin­fo­cen­tarpirot@gmail.com.