IZUZETNI REZULTATI UČENIKA OŠ VUK KARADŽIĆ NA TAKMIČE NJU IZ STRANIH JEZIKA

U~enici osmog razre­da O[ Vuk Karad‘i} postigli su izuzetne rezul­tate na grad­skom takmi~enju iz stranih jezi­ka. Stahin­ja Jovanovi”} osvo­jio je prvo a Vera \or|evi}, Neman­ja @ivkovi} i Mom~ilo Koli} osvo­jili su dru­go mesto na takmi~enju iz engleskog jezi­ka. Tre}e mesto iz istog pred­meta osvo­jili su Marko Pe{i}, Pavle Ign­ja­tovi”} i Alek­san­dar Ivanov. Men­tor je Mar­i­ja Mani}”. Na takmi~enju iz fran­cuskog jezi­ka, dru­go mesto osvo­jili su Vera \or|evi} i Jor­dana Ivanov. Men­tori su Meli­ta Ste­fanovi} i Negi­ca Pani}. Marko Pe{i} je osvo­jio tre}e mesto na takmi~enju iz ital­i­jan­skog jezi­ka. Men­tor ovog u~enika je Jele­na Vitas.