IMUNIZACIJA NA PUNKTOVIMA, ALI I NEPOKRETNIH OSOBA NA TERENU

Imu­nizaci­ja pro­tiv virusa korona po~ela je pre mesec dana. U okrugu je do danas utro{eno 16.300 doza vakcine za imu­nizaci­ju prvom i dru­gom dozom. U Piro­tu se vakci­naci­ja real­izu­je na punk­tovi­ma za masovnu imu­nizaci­ju. Mimo toga, Slu‘ba kuž}ne nege i le~enja vakcini{e nepokretne osobe.