GIMNAZIJA NASTAVLJA SARADNJU SA ŠKOLAMA IZ INOSTRANSTVA

Od kako je po~ela epi­demi­ja virusa korona, obra­zo­van­je u Srbi­ji se real­izu­je u skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom. U sred­njim {kola­ma se od sep­tem­bra pri­men­ju­je kom­biono­vani mod­el nas­tave. Pono­vo se odr‘avaju i {kol­s­ka takmi~enja. Pirot­s­ka Gim­naz­i­ja ima i dugogodi{nju sarad­nju sa {kola­ma iz inos­transt­va. Me|usobne posete su odlo‘ene, a kon­takt me|u {kola­ma odr‘ava se onlajn.