DR ZEC: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA I DALJE NESIGURNA

Iako je masov­na imu­nizaci­ja u toku, epi­demi­olozi poru~uju da nema opu{tanja po pitan­ju po{tovanja mera pre­ven­ci­je. Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je i dal­je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja, ka‘e epi­demi­olog dr Rad­mi­la Zec.