ZA VIKEND NEĆE BITI REVAKCINACIJE U PIROTU

Imu­nizaci­ja u Piro­tu pro­tiv korona virusa odvi­ja se po planu, na osnovu instruk­ci­ja Insti­tu­ta za javno zdravl­ja ”Dr Milan Jovanovi} Batut”, rekao je za TV Pirot Bojan Ran|elovi}, koor­di­na­tor za vakci­naci­ju. Obavl­ja se vakci­naci­ja pre­ma defin­isan­im pror­ite­ti­ma — u ovoj grupi na spiskovi­ma za danas su star­i­ji od 65 god­i­na koji ima­ju neka hroni~na obol­jen­ja, nov­inari i prosvet­ni rad­ni­ci.