REALIZACIJA PROJEKATA O DIGITALIZACIJI U OŠ ”SVETI SAVA”

Nas­ta­va u O[ ”Sveti Sava” odvi­ja se po planu i pro­gra­mu. Novim uslovi­ma odr‘avanja nas­tave pri­lagodili su se i u~enici i nas­tavni­ci. U ovoj {koli real­izu­ju se pro­jek­ti o digitalizaciji.