ZZJZ: OD POSLEDICA KORONA VIRUSA PREMINULE JOŠ 3 OSOBE 18022021

Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 17. feb­ru­ara u okrugu je vakcin­isano 8.495 oso­ba, a drugu dozu kineske vakcine prim­i­la su 5.332 gra|ana, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od posled­i­ca iza­vanih viru­som korona pre­minule su jo{ 3 osobe sa ter­i­tori­je okru­ga. Anti­gen­im testovi­ma u posled­n­ja 24 sata reg­istrovano je 9 oso­ba poz­i­tivnih na COVID-19 — i to su 3 osobe iz Piro­ta, jed­na je iz Gim­itro­vgra­da, 2 su iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke, dok nedosta­ju rezul­tati uzo­ra­ka poslatih na PCR anal­izu, navo­di se u saop{tenju. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 29 bri­se­va. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci su 23 paci­jen­ta, pi{e u saop{tenju Zavo­da. Tokom ju~era{njeg dana u Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­jeno je 117 pre­gle­da, od toga goto­vo dup­lo vi{e kon­trol­nih nego prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, dok se u ostale dve op{tine okru­ga i Piro­tu pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja.

U Srbi­ji od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo jo{ 15 paci­je­na­ta, virus potvrđen kod 2.561 osob

U Srbi­ji je tokom posled­n­ja 24 sata od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 15 oso­ba, saop{tilo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Potvr|eno je da je viru­som korona zara‘ena jo{ 2.561 oso­ba, a testi­ra­no je 13.416 uzo­ra­ka, navo­di se na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma, hos­pi­tal­i­zo­vana su 3.472 paci­jen­ta, a 148 je na respiratorima.