ZA POMOĆ ZADRUGAMA OVE GODINE 500 MILIONA DINARA 18022021

Pre neko­liko god­i­na pokrenut je pro­gram ”500 zadru­ga u 500 sela”. Dr‘ava i ove godine nas­tavl­ja da podr‘ava zadru­garst­vo u Srbi­ji. Na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga reg­istrovano je dese­tak ovakvih udru‘enja.