PODRŠKA NALEDA GRAĐANIMA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH USLUGA

NALED u sarad­nji sa Kance­lar­i­jom za IT i eUpravu real­izu­je pro­jekat unapre|enja elek­tronske dostave doku­me­na­ta gra|anima i privre­di od strane organa javne uprave. Deo pro­jek­ta je i ini­ci­ja­ti­va da se otvaran­jem nalo­ga na por­talu eUpra­va omogu}i stanovni{tvu da postanu e‑gra|ani i admin­is­tra­tivne poslove obavl­ja­ju elek­tron­s­ki. Do sada je 106 lokalnih samoupra­va u Srbi­ji imen­o­va­lo admin­is­tra­tore i {alterske slu‘benike koji }e gra|anima poma­gati u otvaran­ju nalo­ga na ovom por­talu. Vi{e od 500 uslu­ga je dos­tup­no preko eUprave. Me|u nji­ma je zakazi­van­je ter­mi­na za izda­van­je li~nih doku­me­na­ta, pla}anje poreza na imov­inu, dobi­jan­je re{enja iz katas­tra u svo­je E sandu~e, upis dece u vrti} ili {kolu i druge. Pro­jekat se real­izu­je uz finan­si­jsku podr{ku Evropske banke za obnovu i razvoj.