KONZORCIJUM “AUTOKODEKSA” I “MAXA TURSA” OBAVLJAĆE GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ 18022021

Javno-pri­vat­no part­ner­st­vo omogu}ava sarad­nju na izgrad­nji, rekon­struk­ci­ji ili odr‘avanju objeka­ta i pru‘anju uslu­ga od javnog zna~aja. Prvi pro­jekat javno-pri­vatnog part­ner­st­va Pirot je real­i­zo­vao pre neko­liko god­i­na. Ovaj mod­el grad je pri­me­nio i za poslove obavl­jan­ja grad­skog i pri­grad­skog prevoza.