GIMNAZIJALCI KROZ PREDMET PRIMENJENE NAUKE UČE O ALTERNATIVNIM IZVORIMA ENERGIJE

”Solarni pan­eli kao alter­na­tivni izvor energi­je”, tema je pro­jek­ta u~enika Gim­naz­i­je u Piro­tu koji slu{aju izborni pred­met Pri­men­jene nauke. U sklopu ovog pro­jek­ta su posetili i Zatvoreni bazen na kome su instali­rani ovakvi pan­eli i videli kako pri­me­na izgle­da u prak­si. O tome im je gov­o­rila in‘enjer ma{instva Dani­jela Ran~i}. Pro­fe­sor­ka hemi­je u pirot­skoj Gim­naz­i­ji Sne‘ana Pani} rekla je da se upote­bom ovih pan­ela, osim u{tede energi­je i nov­ca, {titi i ‘ivot­na sredina.