DOBRI REZULTATI AKCIJE ”RECIKLIRAJ ZA PIROT” 18022021

Region­al­na deponi­ja Pirot, JP Komu­nalac i lokalna samoupra­va pokrenuli su akci­ju “”Recik­li­raj za Pirot”. Akci­ja je dala dobre rezul­tate, ka‘e direk­tor Komu­nal­ca Boban Toli}.