ZZJZ: REGISTROVANO 17 POZITIVNIH, OD POSLEDICA COVID‑A PREMINULE DVE OSOBE

Reg­istrovano je jo{ 17 poz­i­tivnih oso­ba na covid-19 tokom prethod­nih dana, 15. i 16. feb­ru­ara, a dve osobe su pre­minule od posled­i­ca infek­ci­je, saop{teno je iz ZZJZ. Korona virus lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|en kod jo{ 3 osobe iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Babu{nice i 7 iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ni{ku ”Vatreno oko” danas je posla­to 40 bri­se­va, navo­di se u saop{tenju. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci su 24 paci­jen­ta. Tokom prazni­ka u Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­jen je 151 pre­gled, od toga je 35 odsto prvih pre­gle­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, dok se u ostale dve op{tine okru­ga i Piro­tu pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Stru~njaci Zavo­da navode da je intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji umeren i da se epidemiolo{ka situaci­ja mo‘e dr‘ati pod kon­trolom samo odgov­orn­im pona{anjem, po{tovanjem pre­ven­tivnih mera i vakci­naci­jom.

U Srbi­ji premn­in­u­lo još 16 oso­ba, reg­istrovano 2.467 novozaražnih

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji je pre­minu­lo 16 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovano je jo{ 2.467 novoobolelih, a testi­rane su 13.063 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma su 142 paci­jen­ta, dok je ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vana 3.451 oso­ba, navo­di se na saj­tu covid19.rs.