VOĆARIMA PREDSTOJI ZIMSKO PRSKANJE ZASADA 17022021

Ve}ina vo}njaka je pod sne­gom. Zasa­di su u fazi zim­skog mirovan­ja. Kada temepra­ture vaz­duha budu pono­vo iznad nule i krene veg­etaci­ja vo}ari bi tre­ba­lo da urade takoz­vano zim­sko prskanjhe