VAKCINACIJA U PIROTU SE ODVIJA BEZ PROBLEMA 17022021

Vakci­naci­ja i revakci­naci­ja u Piro­tu odvi­ja­ju se bez prob­le­ma, ka‘e koor­di­na­tor za dolazak na imu­nizaci­ju Mile­na Dim­itri­je­vi}. Tokom viken­da stigle su i nove doze vak­cina. Pre­ma podaci­ma ZZJZ od po~etka masovne imu­nizaci­je do 16. feb­ru­ara u okrugu je vakcin­isano 8.312 oso­ba, a drugu dozu kineske vakcine prim­i­lo je 4.720 gra|ana.