TOPLANA GREJALA PRODUŽENO TOKOM LEDENIH DANA 17022021

Tokom dru­gog hladnog talasa u ovoj godi­ni, JP Grad­s­ka toplana je u prethod­nih neko­liko dana radi­la prekovre­meno i potro{a~ima produ‘eno isporu~ivala toplot­nu energi­ju. Ima­ju dovoljno ener­gena­ta i gre­j­na sezona proti~e bez problema.