PRIJAVA ŠTETE OD POPLAVA DO 3. MARTA

Gra|đani Piro­ta č~ija su doma}ćinstva o{te}ena tokom jan­u­arskih popla­va od danas mogu da pri­jave š{tetu preko Gradske uprave. Pri­jave se pod­nose isklju~ivo preko Odel­jen­ja za op{tu upravu Gradske uprave, na {alteru 1 u Grad­skom uslu‘nom cen­tru od 7 do 15 sati. Pod­nosi­lac uz pri­javu tre­ba da dostavi o~itanu li~nu kar­tu i broj katas­tarske parcele. Pri­javlji­van­je {tete je do 3. marta.