LOPTE ZA RUKOMETNE KLUBOVE IZ OKRUGA

Rukomet­ni klubovi u okrugu dobili su lopte za seniore i mla|e selek­ci­je od Rukometnog saveza cen­tralne Srbi­je. Gen­er­al­ni sekre­tar saveza Du{an Sto­jkovi} i pot­predsed­nik Ninoslav ]iri} su tokom viken­da raz­go­var­ali sa pred­stavnici­ma klubo­va i Okru‘nog saveza o prob­lemi­ma koje ima­ju pred po~etak druge poluse­zone. Prob­le­mi su uglavnom kao i u drugim sre­d­i­na­ma i direk­t­na su posled­i­ca pan­demi­je. Na sas­tanku je istaknu­to da }e savez pomo}i svakom klubu kako bi se nas­tavi­la prven­st­va i odi­grale sve zaostale utak­mice. Najvi{e pa‘nje bi}e usmereno ka mla|im selek­ci­ja­ma. Tema sas­tan­ka bili su i predstoje}i izbori u savezu na svim nivoima, a na koji­ma }e se vodi­ti ra~una, navode, o region­alziaci­ji i {to ve}oj zas­tu­peljnos­ti pred­stavni­ka klubo­va koji zapra­vo ~ine bazu saveza, navo­di se u saop{tenju. Kon­sta­to­vano je da su sva ~etiri klu­ba u okrugu sa~uvala svo­je sta­tuse u lig­a­ma i da je to ~injeni­ca kojom Okru‘ni savez mo‘e da se ponosi.

sdr