GIMNAZIJALCI USPEŠNI NA KVALIFIKACIJAMA ZA TAKMIČENJE U PROGRAMIRANJU 17022021

Na okru‘no takmi~enje u pro­grami­ran­ju plasir­alo se 17 u~enika sred­njih {kola iz okru­ga od kojih je 15 iz Gim­naz­i­je u Piro­tu. Iz ove {kole navode da su me|u nji­ma u~enici svih razre­da speci­jal­i­zo­vanog IT odel­jen­ja. Kval­i­fika­ciona takmi~enja odr‘avana su tokom prvog polugodi{ta i zim­skog raspusta.