”ČUVARKUĆA” ZA BOEMSKE POTKOVICE 17022021

Dva proizvo­da Degusta­cionog cen­tra Boem­s­ka potkovi­ca dobi­la su ‘ig ”^uvarku}a”. Ovu oznaku dodelju­je Privred­na komo­ra Srbi­je doma}im proizvodi­ma. Deo je akci­je ”Stvara­no u Srbiji”.